Sadašnjost

Centar za ispitivanje namirnica poseduje danas modernu laboratoriju za ispitivanje bezbednosti sirovina za prehrambenu industriju, hrane i hrane za životinje, kao i zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe. Centar ima multidisciplinarni, operativni i visokospecijalizovni kadar i opremu visoke tehnologije, što je osnovni preduslov za adekvatan i pouzdan rad laboratorije. Pouzdanost i tačnost laboratorijskih ispitivanja upotpunjene su i radom laboratorije Centra u skladu standardima SRPS ISO/IEC 17025:2006, pri čemu je čitav proces standardizovan, počev od uzimanja uzoraka zaključno s laboratorijskim ispitivanjima.

Ujedno laboratorija poseduje mnoga rešenja i ovlašćenja za njen rad, kojim su definisane vrste ispitivanja i za koga su ta ispitivanja odobrena. Od mnogih tig dokumenata izdavjamo:

  • Rešenje o ispunjenosti propisanih uslova u pogledu kadrova, prostorija i opreme za lab. ispitivanja uzoraka (analize) radi utvrdjivanja zdravstvene ispravnosti životnih namirnica, Ministarstvo za zdravlje Republike Srbije, br. 530-02-253/97-04 od 31.10.1997.
  • Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova kontrole kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih preradjevina u izvozu, Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, br. 320-13-01460/2004-04 od 09.07.2004,
  • Ovlašćenje za izdavanje sertifikata o bezbednosti prehrambenih proizvoda biljnog porekla koji se iz Republike Srbije isporučuju u Rusku Federaciju, Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, br. 337-00-165/2008-08 od 20.09.2010.
  • Rešenje o ispunjenosti propisanih uslova u pogledu kadrova, prostorija i opreme za lab. ispitivanja uzoraka (analize i superanalize) radi utvrdjivanja zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe, Ministarstvo zdravlja Republike Srbij, 530-02-263/2012-10 od 05.2012.
  • Ugovor o poveravanju poslova vršenja usluga laboratorijskog ispitivanja u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, br. 404-02-221/21/2014-09 od 17.12.2014.
  • Rešenje o ispunjenosti uslova u pogledu objekata, opreme, sredstava za rad i stručnog kadra koje mora da ispunjava labortorija za mikrobiološka, hemijska, biohemijska, parazitološka i fizička ispitivanja proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla i hrane za životinje utvrdjena u obimu akreditacije, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine - Uprava za veterinu, br. 323-0606597/2014-05 od 06.02.2015.
  • Rešenje o ispunjenosti uslova u pogledu objekata, opreme, sredstava za rad i stručnog kadra koje mora da ispunjava labortorija za mikrobiološka, hemijska, biohemijska, parazitološka i fizička ispitivanja proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog - Uprava za veterinu, br. 323-06-06597/2/2014-05 od 29.05.2015
  • Rešenje o upisu u registar pravnih lica/preduzetnika koji obavljaju veterinarsku delatnost, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine - Uprava za veterinu, od 323-0606597/2014-05 od 29.05.2015.

Ako bismo se držali narodne izreke „bez alata nema ni zanata”, laboratorija Centra se zaista ima čime ponositi. On raspolaže opremom savremene tehnologije neophodnom za laboratorijska ispitivanja koja obavlja. Od opreme visoke tehnologije izdvajaju se: UV/VIS spektrofotometari, atomski apsorpcioni spektrofotometar - plamena i hidridna tehnika, atomski apsorpcioni spektrofotometar s grafitnom kivetom, gasni hromatografi sa FID i ECD detektorom, tečni hromatograf sa UV/VIS detektorom, tečni hromatograf sa maseno-masenim detektorom, gasno maseni hromatograf, PCR, aparati za određivanje proteina po Kjehdalu itd.

Na polju sertifikacije proizvoda u organskoj proizvodnji i sertifikacije proizvoda sa oznakom geografskog porekla Centar sprovodi poslove sertifikacije u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17065:2016. i akreditovan je od strane Akreditaciong tela Srbije. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je Centru poverilo obavljanje poslova sertifikacije:

  • Ovlašćenjem za vršenje poslova kontrole kvalitet i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla br. 119-01-5-19/2017-09 od 25.07.2017.godine,
  • Ovlašećenjem za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2021. godinu br. 320-50-04705/2020-08 od 23.11.2020. godine

Kontakt

Adresa

ul. Zmaja od Noćaja br. 11
11000 Beograd

Radno vreme

Radnim danom 07:30 - 16:00
sa prijemom uzoraka do 15:00 
Subotom 07:30 - 14:00

Telefoni

011 2625-077; 2185-567; 2183-227; 2625-289; 2634-596; 2626-882

011/2625-720
kontakt@cin.co.rs

Finansijsko-pravni poslovi

011/2626-241