Kadar

U Centru radi 64 osobe, od kojih je 36 s visokom stručnom spremom (šest doktora nauka, dva magistra nauka / mastera i 18 specijalista). Centar čine multidisciplinarni timovi sastavljeni od visokoobrazovanih stručnjaka, shodno zahtevima laboratorijskih istraživanja, odnosno delatnosti. Delokrug rada Centra odnosi se na specijalizovan rad u oblasti laboratorijskih ispitivanja bezbednosti sirovina za proizvodnju hrane, hrane, hrane za životinje, zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe, kao i na ispitivanja kontrole higijene poslovanja – procesa proizvodnje. Takođe, Centar obavlja i poslove povezane sa saradnjom s privredom i to: građevinsko- tehničkih, tehnoloških i sanitarno-higijenskih uslova u objektima za proizvodnju, preradu i promet hrane, aplikaciju Analize rizika i kontrolnih kritičnih tačaka u proizvodnji, prometu hrane kao i u ugostiteljstvu. Svakako jedan od značajnih poslova su poslovi na sertifikaciji proizvoda u organskoj proizvodnji i sertifikacije proizvoda sa oznakom geografskog porekla.

Direktor

Spec. dr vet. Željko Huljev

Željko HuljevRođen je 1956. godine u Splitu. Fakultet veterinarske medicine završio je 1984. godine u Beogradu. Poslediplomske specijalističke studije iz higijene i tehnologije mesa i proizvoda od mesa završio je 1996. godine, odbranom specijalističkog rada pod nazivom „Proizvodnja toplo dimljene pastrmke”, takođe na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. U periodu od 1986. do 1988. godine radio je kao terenski veterinar u veterinarskim ambulantama „Sefkerin” i „Bežanija”, a od 1988. godine je stalno zaposlen u Centru za ispitivanje namirnica kao terenski analitičar u Službi za pregled i uzorkovanje namirnica u proizvodnji i prometu. Na radno mesto rukovodioca Služba za pregled i uzorkovanje namirnica u proizvodnji i prometu postavljen je 1995. godine, a od 2011. godine za direktora Centra.

Kontakt

Adresa

ul. Zmaja od Noćaja br. 11
11000 Beograd

Radno vreme

Radnim danom 07:30 - 16:00
sa prijemom uzoraka do 15:00 
Subotom 07:30 - 14:00

Telefoni

011 2625-077; 2185-567; 2183-227; 2625-289; 2634-596; 2626-882

011/2625-720
kontakt@cin.co.rs

Finansijsko-pravni poslovi

011/2626-241