Skip to main content

Da li nam preti opasnost od aflatoksina?!

Leto koje je za nama je bilo izuzetno sušno što je negativno uticalo na prinos i kvalitet mnogih useva. Nažalost, šteta možda nije konačna. Ovakve vremenske prilike smo iskusili 2012. godine, što je dovelo do ekstremnog povećanja koncentracije aflatoksina u kukuruzu, a samim tim i u mleku. Usevi koji pretrpe sušu (naročito kukuruz) postaju manje otporni na gljivice koje proizvode aflatoksine.

Šteta do koje može da dođe može da bude velikih razmera i treba biti oprezan i sprečiti da se ponovi. Savetujemo Vam da ubrzo nakon skladištenja kukuruza počnete redovno da radite analizu prisustva aflatoksina u kukuruzu, kako bi u ranoj fazi otkrili porast koncentracije. Ako bi se pri malom porastu koncentracije aflatoksina primenile mere koje su se pokazale kao uspešne 2013. godine, koncentracija aflatoksina u mleku bi mogla da ostane u maksimalno dozvoljenim granicama, koje prema važećem Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja (Sl. glasnik RS br. 29/14, 37/14, 39/14, 72/14, 80/15, 84/15, 35/16, 81/16, 21/17 i 81/17) iznosi 0,25 mg/kg.

  • Created on .